skip to Main Content

Forretningsbetingelser

Indledning

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”) gælder for alle aftaler mellem Furesø Data (“Furesø Data”) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved at indgå aftale med Furesø Data accepterer kunden disse vilkår og betingelser.

Definitioner

I disse vilkår skal følgende betegnelser have følgende betydning, medmindre andet er klart angivet:

”Furesø Data” henviser til leverandøren.

“Kunden” henviser til personen, virksomheden eller enheden, der indgår aftale med Furesø Data.

“Produkt” henviser til hardware, software, tilbehør eller andet udstyr, som sælges eller leveres af Furesø Data.

“Aftale” henviser til en aftale om køb af produkter eller tjenester fra Furesø Data.

Virksomhedsoplysninger

  • Furesø Data ApS
  • Kirke Værløsevej 18A, 3500 Værløse
  • Telefon: 60 60 20 16
  • E-mail: info@furesoedata.dk
  • CVR-nummer: 35 63 05 11

Anvendelser og gyldighed

Disse vilkår og betingelser gælder for alle aftaler mellem Furesø Data og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kunden accepterer disse vilkår og betingelser ved at indgå aftale med Furesø Data. Eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser skal være skriftligt aftalt mellem parterne.

Aftaleindgåelse

En aftale mellem Furesø Data og kunden indgås ved kundens accept af et tilbud fra Furesø Data. Aftalen er bindende for begge parter, når Furesø Data har modtaget en underskrevet ordrebekræftelse eller en skriftlig eller mundtlig accept fra kunden.

Tekniske oplysninger, vejledning og lovkrav

Furesø Data stiller teknisk vejledning og oplysninger til rådighed for kunden, men påtager sig ikke noget ansvar for kundens anvendelse af produkterne eller for eventuelle lovkrav eller myndighedskrav, der er relevante for kunden.

Priser og betalingsvilkår

Priserne for produkter og tjenester fra Furesø Data er angivet i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Betalingsvilkårene vil blive aftalt mellem Furesø Data og kunden og vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Ejendomsforbehold

Alle varer leveret af Furesø Data til Kunden, herunder hardware, software og dokumentation, forbliver Furesø Datas ejendom, indtil samtlige beløb er betalt i henhold til fakturaer. Kunden er ansvarlig for opbevaring og vedligeholdelse af Furesø Datas ejendom, indtil ejendommen er fuldt betalt.

Kunden har ikke ret til at overdrage, pantsætte eller på anden måde disponere over Furesø Datas ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Furesø Data har ret til at tilbagekalde ejendommen, hvis Kunden misligholder betalingsbetingelserne, og Kunden skal straks returnere ejendommen til Furesø Data ved sådan tilbagekaldelse. Kunden bærer risikoen for tab og skade på ejendommen, indtil den er returneret til Furesø Data.

Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne har Furesø Data endvidere ret til at hæve aftalen og kræve erstatning for ethvert tab eller skade, som Furesø Data måtte lide som følge af Kunden misligholdelse.

Ejendomsforbeholdet gælder også for eventuelle værktøjer, som Furesø Data stiller til rådighed for Kunden i forbindelse med aftalen, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

Produktændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer, design, funktioner og egenskaber ved vores produkter og tjenester uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil ikke påvirke aftaler, der allerede er indgået.

Opsigelse

Begge parter kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af en væsentlig misligholdelse fra den anden parts side. Opsigelse skal ske skriftligt.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Hvis tvisten ikke kan løses på denne måde, skal tvisten afgøres ved de danske domstole.

Samhandelsbetingelser for nye kundeforhold

For nye kundeforhold vil vi stille samhandelsbetingelser til rådighed, som skal underskrives inden indgåelse af aftale.

Fortrolighed

Vi vil behandle al information, der gives til os af kunden, som fortrolig og vil ikke videregive nogen oplysninger til tredjepart uden kundens samtykke, medmindre det kræves af loven.

Returnering af varer

Varer kan kun returneres med vores forudgående skriftlige godkendelse. Varer skal returneres i original emballage og i samme stand, som da de blev leveret. Returnerede varer vil blive krediteret efter fradrag af eventuelle omkostninger i forbindelse med returtransport og håndtering.

Garantier

Vi yder garantier på vores produkter og tjenester i henhold til de betingelser, der er fastsat i garantidokumentationen. Garantiperioden vil variere afhængigt af produktet og tjenesten.

Databehandling

Vi vil behandle personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og vores fortrolighedspolitik.

Klagemulighed (kun private)

Private kunder kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over ethvert forhold vedrørende vores ydelser eller produkter.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål eller klager kan rettes til vores kundeservice på [kontaktinformation].

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene og betingelserne i aftalen med en måneds varsel. Ændringer vil blive meddelt kunden skriftligt.

Lov og værneting

Aftalen er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

Software

Al software, der leveres i forbindelse med vores produkter og tjenester, er beskyttet af ophavsret og licensaftaler. Kunden accepterer at overholde disse licensaftaler.

Hardware

Furesø Data forbeholder sig retten til at ændre eller opgradere hardware uden varsel, så længe det ikke forringer produktets kvalitet og ydeevne. Kunden accepterer at ansvarligt bruge og vedligeholde det købte hardware, og at anvende det i overensstemmelse med de tilhørende vejledninger og anbefalinger fra producenten.

Kunden er ansvarlig for at overholde eventuelle lovkrav eller regler vedrørende brug af det købte hardware. Furesø Data påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der skyldes brug af hardwaren i strid med sådanne krav eller regler.

Kunden accepterer, at det købte hardware er udstyret med standardsoftware eller -drivere fra producenten. Enhver tilpasning af softwaren eller installation af ekstra software er Kundens eget ansvar, og kan medføre at garantien bortfalder, medmindre andet er aftalt mellem køber og Furesø Data.

Garanti på hardware leveres i overensstemmelse med producentens betingelser og vilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunde og Furesø Data. Furesø Data yder ikke nogen form for garanti eller ansvar for fejl eller skader, der skyldes Kundens forsømmelse, misbrug, uautoriseret brug eller uautoriseret modifikation af hardwaren.

Furesø Data forbeholder sig retten til at inspicere det købte hardware ved returnering for at afgøre, om det opfylder garantikravene. Kunden er ansvarlig for eventuelle omkostninger forbundet med transport af hardware til og fra reparationsstedet.

Konsulentydelser

Furesø Data kan tilbyde konsulentydelser til kunderne. Konsulentydelser omfatter rådgivning, analyse, udvikling, implementering og vedligeholdelse af it-systemer og -løsninger. Konsulentydelserne vil blive udført på en professionel og kvalitetsorienteret måde i overensstemmelse med god praksis og med kundens specifikationer og behov for øje. Prisen for konsulentydelserne vil blive aftalt mellem Furesø Data og kunden før opstart af projektet. Hvis der ikke er aftalt en pris afregnes al udført arbejde, herunder tilbudsgivning, analyse, mail/telefon kommunikation til almindelig takst.

Konsulentbesøg

Hvis der er behov for konsulentbesøg, vil Furesø Data forsøge at tilrettelægge besøget på en tid, der passer kunden bedst muligt. Kunden er ansvarlig for at give Furesø Data adgang til relevante systemer og dokumentation i forbindelse med besøget. Furesø Data vil fakturere kunden for eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med besøget. Al tid brugt til transport og besøg afregnes til normal takst uanset besøgets formål og resultat.

Fjernsupport

Fjernsupport omfatter teknisk support og fejlfinding på kundens systemer og applikationer på fjernbasis via telefon, e-mail eller fjernadgang. Fjernsupport vil blive udført af en kvalificeret tekniker fra Furesø Data og afregnes til vores normale standardtakst pr. halve time. Hertil pålægges opstartsomkostning i henhold til vores normale takster.

Fjernsupportaftale

Hvis der er behov for regelmæssig fjernsupport, kan Furesø Data tilbyde en fjernsupportaftale. Aftalen vil indeholde detaljer om omfanget af fjernsupporten og om, hvordan fjernsupporten vil blive faktureret.

On-site supportaftale

Hvis der er behov for regelmæssig on-site support, kan Furesø Data tilbyde en on-site supportaftale. Aftalen vil indeholde detaljer om omfanget af on-site supporten og om, hvordan on-site supporten vil blive faktureret.

Fakturering

Al udført arbejde i forbindelse med sags- og projektbehandling herunder kørsel, konsulentbesøg, konsulentydelse, fjernsupport, sagshåndtering, tilbudsgivning, analyse, kommunikation med kunde, kommunikation med leverandører, kommunikations med samarbejdspartnere, rapportering, dokumentering og registrering faktureres til almindelig takst.

Force majeure

Furesø Data er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, manglende ydelser eller andre konsekvenser af force majeure, herunder krig, strejker, lockout, naturkatastrofer, brand eller anden udefrakommende begivenhed, der ligger uden for Furesø Datas kontrol. I tilfælde af force majeure vil Furesø Data informere kunden hurtigst muligt og gøre sit bedste for at minimere eventuelle skader og forsinkelser.

Microsoft CSP licenser

Furesø Data kan tilbyde Microsoft CSP-licenser til kunden. Kunden accepterer at overholde Microsofts CSP-programvilkår og -betingelser for brug af CSP-licenser. Furesø Data kan bistå kunden med at opfylde sine forpligtelser under CSP-programmet. Furesø Data vil fakturere kunden for CSP-licenserne i henhold til Furesø Datas aktuelle licenspriser.

Back To Top